Menu

1. Miljöpolicy

Vår personal är företagets största och viktigaste resurs. Den är samtidigt vår främsta möjlighet att bidra till en minskad belastning av vår gemensamma miljö. Genom tydliga mål, aktiva produktval och kontinuerlig kompetensutveckling inom företaget bidrar Möllers städ till en förbättrad miljö. Från direkta produkt- och systemval till transporter och alternativa lösningar i våra kunders verksamheter.

2. Miljöarbetet inom företaget

För att leva upp till vårt företags miljöpolicy och målsättning ska vi;
Internt

• Årligen gå igenom och vid behov revidera företagets miljöpolicy (företagsledningen).
- Vad kan utvecklas och förbättras? (Produkter, transporter, allmän förbrukning mm.)
- Har något förändrats och ska miljöpolicyn revideras?
- Publicera uppdaterad miljöpolicy

• Halvårsvis genomföra samlad personalträff runt företagets miljöarbete.
- Genomgång av vår miljöpolicy
- Beskrivning av eventuella förändringar
- Förslag på miljöförbättrande åtgärder (från personal och företagsledning)

• Löpande PM till personal vid förändringar under året
- Personalmeddelande

• Inom ekonomiskt rimliga gränser välja miljöutvecklande produkter och tjänster - Våra inköp av städprodukter, förbrukningsmaterial etc.

Gentemot kund och marknad
• Göra företagets miljöpolicy tillgänglig
• Erbjuda miljöutvecklande produktalternativ till företagets kunder
• Säkra hantering och deponi av restprodukter inom varje kunduppdrag (enligt beställarens anvisade plats för avfallshantering och sortering alternativt närmsta miljöstation)

3. Företagets- och personalens ansvar

Möllers städ har en skyldighet att följa rådande lagar och förordningar och informera personal och kunder om förändringar som har en direkt eller indirekt miljöpåverkan. Medarbetarens ansvar är att följa företagets direktiv och miljöpolicy.